Free cookie consent management tool by TermsFeed

LLEGEIXI ATENTAMENT AQUESTES CONDICIONS

Les presents Condicions Generals regularan expressament les relacions sorgides entre ESCOLAR TEXTIL SCP, domicili fiscal a efectes de notificacions, carrer Torrent de les Flors 136 2º1ª 08024 Barcelona, i amb CIF J-66432402 (d'ara endavant, "ESCOLAR TEXTIL") i els tercers (d'ara endavant, "Usuaris") que es donin d'alta com a usuaris i/o adquireixin productes a través de la botiga online de l'espai web oficial de ESCOLARTEXTIL (http://www.escolartextil.com", d'ara endavant la "Botiga").

1. OBLIGACIONES DEL USUARIO

1.1. L'usuari declara que és major d'edat (major de 18 anys) i disposa de capacitat legal necessària per contractar els serveis oferts per ESCOLAR TÈXTIL a través de la seva Botiga, manifestant així mateix que accepta la vinculació a aquest acord i entén, i accepta íntegrament les condicions aquí enunciades per utilitzar aquesta Web i a contractar els serveis o productes oferts.

1.2. L'Usuari s'obliga, amb caràcter general, a utilitzar la Tenda, a adquirir els Productes i a utilitzar cadascun dels serveis de la Botiga de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic i el que es disposa en aquestes Condicions Generals, i haurà així mateix abstenir-se d'utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament i gaudi de la Botiga per part dels Usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de ESCOLARTEXTIL, els seus proveïdors, Usuaris o en general de qualsevol tercer.

2. PRODUCTES I PREUS

2.1. ESCOLARTEXTIL disposa dels permisos i llicències necessaris per a les activitats pròpies d'una empresa que confecciona i comercialitza.

2.2. ESCOLARTEXTIL es reserva el dret a decidir, a cada moment, els Productes que s'ofereixin als Usuaris a través de la Botiga. En particular, ESCOLARTEXTIL podrà en qualsevol moment addicionar nous Productes als oferts o inclosos en la Botiga, entenent-se que tret que es disposi una altra cosa, tals nous Productes es regiran pel que es disposa en les presents Condicions Generals. Així mateix, ESCOLARTEXTIL es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l'accés i utilització en qualsevol moment i sense previ avís de qualsevol de les diferents classes de Productes que s'ofereixen en la Botiga.

2.3. Els Productes inclosos en la Botiga es correspondran de la forma més fidedigna possible que permeti la tecnologia de visualització en web als Productes efectivament oferts. Les característiques dels Productes i els seus preus apareixen en la Botiga. Els preus indicats en la Botiga són en Euros i no inclouen l'IVA, excepte indicació en contrari.

2.4. Els links o enllaços amb altres pàgines web que apareguin a les pàgines de la Botiga s'ofereixen a efectes merament informatius a l'usuari, per la qual cosa ESCOLAR TÈXTIL no es responsabilitza sobre els productes, serveis o continguts que s'ofereixin o subministrin a les pàgines de destinació situats en un altre domini.

3. PROCEDIMENT I FORMA DE PAGAMENT DELS PRODUCTES

3.1. En el termini màxim de vint-i-quatre (24) hores, ESCOLARTEXTIL enviarà un correu electrònic a l'Usuari, confirmant-li la compra. Aquest correu electrònic assignarà un codi de referència de la compra, i detallarà les característiques del Producte, el seu preu, les despeses d'enviament i les dades de les diferents opcions per efectuar el pagament dels Productes a ESCOLARTEXTIL.

3.2. L'Usuari que adquireixi un producte a través de la Botiga haurà d'efectuar el pagament mitjançant els sistemes de pagament específicament detallats en la Botiga.

3.3. ESCOLARTEXTIL arxivarà els documents electrònics en els quals es formalitzi el contracte, remetent una còpia a l'Usuari una vegada feta la compra. El contracte es realitzarà en la llengua espanyola.

3.4. La confirmació de la comanda enviada per ESCOLARTEXTIL no té validesa com a factura, solament com a comprovant de compra. ESCOLARTEXTIL enviarà al costat del Producte la factura corresponent al mateix.

4. DRET DE DESISTIMENT

4.1. L'usuari té un dret de desistiment pel qual podrà posar-se en contacte amb ESCOLARTEXTIL a través del correu electrònic en la següent adreça: ventas@escolartextil.com i desistir de la compra en un termini no superior a set (7) dies hàbils, explicats a partir de la recepció del Producte. El Producte haurà d'enviar-se juntament amb la fulla de devolució degudament emplenada i una còpia de l'albarà de lliurament o de la factura, degudament emplenada, sent a càrrec del client el cost directe de devolució del Producte. Aquesta devolució es farà de conformitat amb les instruccions que ESCOLARTEXTIL indiqui a l'Usuari en contestació a la seva notificació de l'exercici de desistiment. L'Usuari haurà de retornar el Producte en el termini màxim de set (7) dies des que ESCOLARTEXTIL li indiqui la forma de devolució.

4.2. El desistiment comporta la devolució de l'import pagat. Per a això, el client haurà d'indicar en la fulla de devolució el nombre i el titular de la targeta de crèdit a la qual ESCOLARTEXTIL haurà d'efectuar l'abonament. El termini per a aquest abonament serà l'establert en la Llei.

4.3. No podrà exercitar-se el dret de desistiment quan el Producte no es retorni en el seu embalatge original i quan el Producte no estigui en perfecte estat.

5. SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT

5.1. Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l'Usuari podrà enviar un correu electrònic a l'adreça info@escolartextil.com.

6. SERVEI D’ENTREGA A DOMICILI

6.1. L'àmbit territorial de les vendes a través de la Botiga és exclusivament per al territori de la Unió Europea, per la qual cosa el servei de lliurament només serà per a aquest territori. Els Productes comprats a través de la Botiga s'enviaran a l'adreça de lliurament que l'Usuari indiqui una vegada comprovat el pagament, sent el termini màxim de lliurament el de trenta (30) dies establert per defecte en la Llei.

6.2. El servei de lliurament de ESCOLARTEXTIL, es realitza en col·laboració amb diferents operadors logístics de reconegut prestigi. No se serviran comandes en Apartats de Correus ni en hotels o altres adreces no permanents.

6.3. El cost dels enviaments no està inclòs en el preu dels Productes. En el moment d'adquisició del Producte, l'Usuari serà informat del cost exacte d'enviament.

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

7.1. L'Usuari reconeix que tots els elements de la Botiga i de cadascun dels Productes, la informació i materials continguts en els mateixos, les marques, l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, i els programes d'ordinador utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de la pròpia ESCOLARTEXTIL o de tercers, i que les Condicions Generals no li atribueixen respecte a dites dretes de propietat industrial i intel·lectual cap altre dret diferent dels específicament contemplats en les mateixes.

7.2. Tret que fos autoritzat per ESCOLARTEXTIL o si s’escau pels tercers titulars dels drets corresponents, o tret que això resulti legalment permès, l'Usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desencadellar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició, o permetre l'accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en el paràgraf anterior. L'Usuari haurà d'utilitzar els materials, elements i informació a la qual accedeixi a través de la utilització de la Botiga únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directa ni indirectament una explotació comercial dels materials, elements i informació obtinguts a través dels mateixos.

7.3. L'Usuari haurà d'abstenir-se d'eludir o manipular qualssevol dispositius tècnics establerts per ESCOLARTEXTIL o per tercers en la Botiga.

8. PROTECCIÓ DE DADES

8.1. En compliment de la Llei 15/99 LOPD, li informem que les seves dades personals i altra informació facilitada mitjançant el formulari d'inscripció, així com la procedent de les transaccions realitzades, serà inclosa i conservada en un fitxer per al seu tractament, propietat de ESCOLARTEXTIL, mentre no es sol·liciti la seva cancel·lació. El tractament es destinarà al desenvolupament i execució de la venda, l'atenció personalitzada dels productes i serveis que adquireixi i a la millora d'aquesta atenció, així com a la promoció de productes i serveis propis i de terceres empreses vinculades a ESCOLARTEXTIL.

8.2. L'Usuari podrà exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, oposició o cancel·lació dirigint-se a ESCOLARTEXTIL o mitjançant correu electrònic dirigit a info@escolartextil.com, adjuntant còpia de la seva N.I.F. o document identificatiu substitutori.

8.3. Les respostes marcades amb * en el formulari d'inscripció tenen caràcter obligatori. La seva no contestació impedirà que es pugui realitzar la compra dels productes seleccionats.

8.4. L'usuari que envia la informació a ESCOLAR TÈXTIL és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-ne a ESCOLAR TÈXTIL, de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació complerta i correcta en el formulari de registre o subscripció. S'exonera a Escolar Tèxtil de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'Usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada a ESCOLAR TÈXTIL sempre que procedeixi de fonts alienes a ESCOLAR TÈXTIL.

9. CONTRASENYES

9.1. ESCOLARTEXTIL facilitarà l'ús de contrasenyes personals a l'usuari que es registri com a tal en el lloc web. Aquestes contrasenyes serviran per a l'accés als serveis prestats per mitjà de l’espai Web. L'usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, quants danys o conseqüències de tot tipus es derivin del trencament o revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya d'accés telemàtic als serveis vinculats a l’espai Web podrà ser modificada en tot moment per l'usuari. L'Usuari es compromet a notificar a ESCOLARTEXTIL de forma immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, així com l'accés per tercers no autoritzats a la mateixa.

10. COOKIES

10.1. ESCOLARTEXTIL utilitza cookies amb la finalitat de millorar els seus serveis, facilitar la navegació, mantenir la seguretat, verificar la identitat de l'Usuari, facilitar l'accés a les preferències personals i seguir el seu ús de la Botiga. Les cookies són arxius instal·lats en el disc dur de l'ordinador o bé en la memòria del navegador en la carpeta pre configurada pel sistema operatiu de l'ordinador de l'Usuari per identificar-lo.

10.2. Si l'Usuari no desitja que s'instal·li en el seu disc dur una cookie, haurà de configurar el seu programa de navegació per Internet per no rebre-les. Igualment, l'Usuari podrà destruir les cookies lliurement. En cas que l'Usuari decideixi desactivar les cookies, la qualitat i rapidesa del servei poden disminuir i, fins i tot, perdrà l'accés a alguns dels serveis oferts en la Botiga.

11. LLEI APLICABLE I FUR

11.1. Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució que poguessin sorgir en relació amb la validesa, interpretació, compliment o resolució del present contracte se sotmetrà a la Jurisdicció i Competència dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona, amb renúncia al fur que pogués correspondre a l'Usuari, sempre que la legislació aplicable així ho permeti.

Producte afegit a la llista de desitjos
El producte s'ha eliminat de la llista de preferits