IMPORTANT: Les mesures indicades son una aproximació, poden variar en uns 2 centímetres.